Καταστατικό

Καταστατικό

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ»
(όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 4714/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών -Τμήμα Εκούσιας Διαδικασίας)

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ

Άρθρο 1

Ιδρύεται σήμερα, στην Αθήνα, την 18η Μαΐου 1973, επιστημονική εταιρία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρία Υπέρτασης», με έδρα την Αθήνα επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 111

Άρθρο 2

Η Εταιρία έχει δική της σφραγίδα, που τίθεται σε όλα τα επίσημα έγγραφά της και η οποία φέρει κυκλικά στην περιφέρειά της, τις λέξεις «Ελληνική Εταιρία Υπέρτασης».

ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 3

Η Εταιρία έχει σκοπό να καταστήσει γνωστά τα προβλήματα της αρτηριακής υπέρτασης και να προωθήσει την ενημέρωση, την αντιμετώπιση και την έρευνα της πάθησης.

Για το λόγο αυτό προγραμματίζει:

 • α) Την ενημέρωση, μέσω έντυπων μονογραφιών, όλων των ιατρών της χώρας
 • β) Την οργάνωση Πανελληνίων ή Διεθνών Συμποσίων, που να σχετίζονται με την υπέρταση
 • γ) Την οργάνωση διαλέξεων, την ενημέρωση μέσω του τύπου, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, σχετικών με την υπέρταση
 • δ) Την ανάπτυξη δεσμών και συνεργασίας μεταξύ των μελών των αστικών κέντρων και της επαρχίας
 • ε) Την ενθάρρυνση και την υποστήριξη επιδημιολογικών και κλινικών ερευνών της υπέρτασης
 • στ) Τη συνεργασία με άλλες ελληνικές ή ξένες, όμοιες ή συγγενείς, επιστημονικές εταιρίες, καθώς και με τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας
 • ζ) Τη συμμετοχή σε ευρύτερες επιστημονικές ενώσεις και πρωτοβουλίες
 • η) Σύσταση Ιδρύματος για την έρευνα και αντιμετώπιση της Υπέρτασης

 

Άρθρο 4

Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρία μπορεί να συνιστά επιτροπές από τα μέλη της ή από μη μέλη και από προσωπικότητες, αδιακρίτως της επιστημονικής ή μη ιδιότητάς τους, για τις επιδιώξεις της Εταιρίας, καθώς και για την ηθική και υλική ενίσχυσή της στο έργο της. Οι παραπάνω επιτροπές ορίζονται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 5

Η εταιρία φροντίζει για την επίτευξη των άριστων επιστημονικών και επαγγελματικών συνθηκών εργασίας, καθώς και για την προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 6

Η Εταιρία αποτελείται από τακτικά μέλη, ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έρευνα και τη θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης.

Άρθρο 7

Για να εκλεγεί κανείς μέλος, πρέπει:

 • α) Να ασκεί νόμιμα την ιατρική
 • β) Να εγκριθεί η εγγραφή του ως μέλος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
 • γ) Στα μέλη της Εταιρίας χορηγείται δίπλωμα για την ιδιότητά τους ως μελών, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 8

Αυτοί που επιθυμούν να εκλεγούν τακτικά μέλη, υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον Πρόεδρο της Εταιρίας, που περιέχει τα οριζόμενα από το νόμο απαιτούμενα στοιχεία, μαζί με υπόμνημα για την επιστημονική τους σταδιοδρομία. Η αίτηση του υποψηφίου θα πρέπει να προσυπογράφεται από δύο τακτικά μέλη, που προτείνουν την υποψηφιότητα. Μετά την υποβολή της αίτησης το Δ.Σ. αποφασίζει με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης του Δ.Σ. ο υποψήφιος μπορεί να επανέρχεται ανά έτος, τηρώντας την αυτή διαδικασία εκλογής του.

Άρθρο 9

Τακτικό μέλος, που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις της Εταιρίας για διάστημα έξι (6) μηνών, διαγράφεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε αυτήν την περίπτωση το μέλος που έχει διαγραφεί μπορεί να υποβάλει εκ νέου υποψηφιότητα, ακολουθώντας την διαδικασία του άρθρου 6. Για την άσκηση ένστασης εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 13.

Άρθρο 10

Δικαίωμα ψήφου και εκλογής στις θέσεις των μελών του Δ.Σ. έχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη.

Άρθρο 11

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται και κάθε τιμητική διάκριση απονέμεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόλυτη απαρτία και με παμψηφία των μελών του.

ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 12

Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) μέλη, δηλαδή τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και τέσσερα (4) μέλη.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και αρχίζει από την εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση, η οποία συνέρχεται κάθε δεύτερο έτος, κατά τους μήνες Μάρτιο ή Απρίλιο, κατά τη διάρκεια επιστημονικής εκδήλωσης της εταιρίας (Συνεδρίου ή Συμποσίου), και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με μυστική ψηφοφορία, μετά την υποβολή εγγράφων υποψηφιοτήτων προς το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ., δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν τη Γενική Συνέλευση.

Πριν από την έναρξη της εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης, εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, ο Πρόεδρος της οποίας διευθύνει τις εργασίες της.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με σταυρό προτίμησης προ του ονόματος. Η σταυροδοσία κάθε ψηφοδελτίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) προτιμήσεις. Από τα εννέα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ., πέντε (5), μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και οι δύο Γραμματείς, προέρχονται από το ένα γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας που ορίζεται «Νότος», με έδρα την Αθήνα και οι υπόλοιποι τέσσερις (4), μεταξύ των οποίων ο Αντιπρόεδρος και ο Ταμίας, προέρχονται από το άλλο γεωγραφικό διαμέρισμα, που ορίζεται «Βορράς», με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η σχέση αυτή (5-4) εναλλάσσεται ανά διετία μεταξύ «Νότου», «Βορρά». Το διαμέρισμα του «Νότου» περιλαμβάνει τις περιοχές Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης και Νήσων Νοτίου Αιγαίου. Το διαμέρισμα του «Βορρά» περιλαμβάνει τις περιοχές Θράκης, Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ιονίων και Νήσων Βορειοανατολικού Αιγαίου. Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Δ.Σ. εκείνος που έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ για τρεις συνεχόμενες θητείες, εκτός εάν μεσολαβήσει διετία από την τελευταία θητεία. Μέλος Δ.Σ. άλλης ελληνικής εταιρίας με ομοειδή σκοπό δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Η Εφορευτική Επιτροπή μετά την καταμέτρηση των ψήφων συντάσσει πρακτικό, με το οποίο ανακηρύσσονται μέλη του Δ.Σ. οι πλειοψηφήσαντες πέντε πρώτοι υποψήφιοι, από το εκάστοτε γεωγραφικό Διαμέρισμα που εκλέγονται ο Πρόεδρος και οι δύο Γραμματείς του Δ.Σ., σύμφωνα με τα επιτασσόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος, και οι πλειοψηφήσαντες τέσσερις πρώτοι υποψήφιοι, από το εκάστοτε γεωγραφικό Διαμέρισμα που εκλέγονται ο Αντιπρόεδρος και ο Ταμίας του Δ.Σ., σύμφωνα με τα επιτασσόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος. Οι κατά σειρά τρεις και δύο αντιστοίχως επόμενοι πλειοψηφήσαντες, σύμφωνα με τη ρήτρα της παραγράφου 4 του παρόντος, ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας η σειρά κατάταξης, μεταξύ των ισοψηφούντων, γίνεται με κλήρωση που διενεργεί η Εφορευτική Επιτροπή.

Ο πλειοψηφήσας Σύμβουλος καλεί, αμέσως μετά την εκλογή και πάντως σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, τους εκλεγέντες Συμβούλους σε συνεδρίαση, προκειμένου το Δ.Σ. να συγκροτηθεί σε σώμα, με την εκλογή των Προέδρου, Αντιπρόεδρου, Γενικού Γραμματέα, Ειδικού Γραμματέα και Ταμία, υπό τους όρους των οριζομένων παραπάνω στην παράγραφο 4 του παρόντος.

Τυχόν παραίτηση μέλους του Δ.Σ. από αξίωμα που κατέχει, χωρίς την ταυτόχρονη παραίτησή του από την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ., υποχρεώνει σε αναπλήρωση του παραιτηθέντος από μέλος του Δ.Σ., με απόφαση του Δ.Σ. και τήρηση της παραγράφου 4 του παρόντος.

Άρθρο 12 Α (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ)

Η τροποποίηση που αφορά το άρθρο για την εκλογή του Δ.Σ. της Εταιρίας θα ισχύσει για πρώτη φορά στην πρώτη εκλογή που θα διενεργηθεί μετά την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρίας από το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Άρθρο 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διαγράψει κάθε μέλος, το οποίο επιδεικνύει εσκεμμένη απειθαρχία προς τις αποφάσεις ή τις συστάσεις του Προέδρου και τις Συνεδριάσεις ή τις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρίας ή εν γένει επιδεικνύει συμπεριφορά ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του επιστήμονα και μέλους της Εταιρίας, καθώς επίσης και για την καθυστέρηση της καταβολής της νόμιμης συνδρομής επί ένα (1) έτος, άνευ αποχρώντος λόγου (απουσία, νόσος κλπ).

Ως τέτοια ασυμβίβαστη συμπεριφορά θεωρείται και κάθε ενέργεια μέλους της Εταιρίας που τείνει να υποκαταστήσει αυτήν στον επιδιωκόμενο από αυτήν σκοπό, χωρίς τη ρητή έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Κατά της απόφασης διαγραφής μπορεί να ασκηθεί ένσταση, υπογεγραμμένη από πέντε τουλάχιστον τακτικά μέλη, που έχουν δικαίωμα ψήφου, οπότε αυτή παραπέμπεται στην πρώτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, η οποία και αποφασίζει σχετικά με την αποδοχή της ή μη, κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Σε περίπτωση παραβίασης του νόμου περί σωματείων ή του παρόντος Καταστατικού από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την πειθαρχική εξουσία την ασκεί η Γενική Συνέλευση, η οποία επιβάλλει τις ακόλουθες ποινές, ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος, πάντοτε όμως κατόπιν απολογίας του εγκαλουμένου: α) της παρατήρησης, β) της αυστηρής επίπληξης, γ) της προσωρινής στέρησης του δικαιώματος συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) της έκπτωσης από το αξίωμα του μέλους, ε) της οριστικής αποβολής από την εταιρία.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία απαγγέλει την οριστική αποβολή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

Άρθρο 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το σωματείο, βάσει των νόμων και του καταστατικού και αποφασίζει για κάθε θέμα, το οποίο αφορά την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών, διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και τη λύση των διάφορων ζητημάτων, που αφορούν το σωματείο, εγκρίνει την πρόσληψη του αναγκαίου υπαλληλικού προσωπικού, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την αντιμισθία αυτού, η οποία αναγράφεται υποχρεωτικά στον αρμοδίως καταρτιζόμενο και εγκρινόμενο προϋπολογισμό, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εφαρμόζει το καταστατικό και αποφασίζει εγκαίρως για τη συμμετοχή του σωματείου σε ανώτερη ή ανώτατη συνδικαλιστική οργάνωση.

Το Δ.Σ. το συγκαλεί ο Πρόεδρός του, μέσω του Γενικού Γραμματέα, μία φορά το μήνα, έκτατα δε κάθε φορά που παρουσιάζεται η ανάγκη, ύστερα από αίτηση τριών μελών του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει και αποφασίζει νομίμως, εάν είναι έξι (6) τουλάχιστον μέλη του παρόντα. Ο διατελέσας Πρόεδρος του αμέσως προηγούμενου Δ.Σ. μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Τα πρακτικά επικυρώνονται στην αμέσως επόμενη Συνεδρίαση του Δ.Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τα λοιπά μέλη του Δ.Σ.

Άρθρο 15

Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, που ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα και είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Δεν ευθύνονται για αποφάσεις που λαμβάνονται σε Συνεδρία, κατά την οποία δεν παραστάθηκαν ή ενώ παραστάθηκαν διαφώνησαν. Η διαφωνία τους βεβαιώνεται από το πρακτικό του Συμβουλίου, το οποίο συντάσσεται από τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφεται από τα παρόντα κατά τη Συνεδρία μέλη του Συμβουλίου. Κατά την πρώτη συνεδρίαση, του Ιανουαρίου, ανακοινώνεται η έκθεση των πεπραγμένων του παρελθόντος έτους, η οποία συντάσσεται από τον Γενικό Γραμματέα, θεωρείται δε και εγκρίνεται από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 16

Ο Πρόεδρος της Εταιρίας, και σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος ή σε περίπτωση απουσίας του, ο Αντιπρόεδρος, εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον των Δικαστηρίων και των λοιπών Αρχών, καθώς και για κάθε εξώδικη σχέση της, συγκαλεί διά του Γενικού Γραμματέα τα μέλη της Εταιρίας, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. στις συνεδριάσεις στις οποίες προεδρεύει, εντέλλεται την πληρωμή των δαπανών που έχουν οριστεί από τον προϋπολογισμό, ο οποίος έχει συνταχθεί από το Δ.Σ., καθώς και των έκτακτων πιστώσεων εξαιτίας επείγουσας ανάγκης, διορίζει δε και παύει το βοηθητικό προσωπικό της Εταιρίας κατόπιν σύμφωνης γνώμης του. Οι αμοιβές του βοηθητικού προσωπικού καθορίζονται κάθε φορά από τον Πρόεδρο, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος της Εταιρίας επίσης φροντίζει για την επακριβή τήρηση των διατάξεων του καταστατικού και υπογράφει τα επ’ ονόματι της Εταιρίας έγγραφα που αποστέλλονται και τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. της εταιρίας.

Άρθρο 17

Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και αν και αυτός απουσιάζει αναπληρώνεται από ένα μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται από την πλειοψηφία του Δ.Σ.

Άρθρο 18

Ο Γενικός Γραμματέας ενεργεί, κατ’ εντολή του Προέδρου, την αλληλογραφία της Εταιρίας, τηρεί τα αρχεία της και τις σφραγίδες της, παραλαμβάνει τα έγγραφα ή τα χειρόγραφα που αποστέλλονται προς την Εταιρία, κρατεί το πρωτόκολλο, ενώ καταγράφει, κατ’ αύξοντα αριθμό, τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, καθώς και το βιβλίο των πρακτικών του Δ.Σ., συγκαλεί, ύστερα από εντολή του Προέδρου, τα μέλη της Εταιρίας και τα μέλη του Δ.Σ. στις Συνεδρίες.

Επίσης ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει, αναγιγνώσκει και υπογράφει τα πρακτικά κάθε επιστημονικής συνεδρίασης και κρατά σημειώσεις των επιστημονικών ανακοινώσεων. Ωσαύτως, επιμελείται της συντήρησης των επιστημονικών βιβλίων της Εταιρίας και του δανεισμού τους στα μέλη. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται ο Γενικός Γραμματέας, αναπληρώνεται, κατ’ εντολή του Προέδρου, από ένα από τα τακτικά μέλη του Δ.Σ.. Ο Ειδικός Γραμματέας συνεπικουρεί τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα στην λειτουργία του Δ.Σ.. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Γενικός Γραμματέας, αναπληρώνεται από τον Ειδικό Γραμματέα.

Άρθρο 19

Ο Ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη, μέσω υπαλλήλου που διορίζεται κατά το άρθρο 16. Εισπράττει από κάθε μέλος την ετήσια συνδρομή. Εάν κάποιο μέλος καθυστερήσει την καταβολή της μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, ο Ταμίας οφείλει να υπενθυμίσει σε αυτό εγγράφως, εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του μηνός Δεκεμβρίου, την υποχρέωσή του αυτή. Τα ονόματα, που έχουν κληθεί με αυτόν τον τρόπο και δεν έχουν συμμορφωθεί μέχρι τις 25 Δεκεμβρίου, αναγγέλλει ο Ταμίας πριν τη λήξη του έτους στο Δ.Σ. και στον Γενικό Γραμματέα.
Κάθε παράλειψη των ανωτέρω διατάξεων από τον Ταμία, αποκλείει την εκ νέου εκλογή του ως Ταμία, ενώ το γεγονός γνωστοποιείται από τον Πρόεδρο στην Εταιρία κατά την πρώτη Συνεδρίαση του έτους.

Ο Ταμίας εκδίδει τις αναγκαίες αποδείξεις και γι’ αυτό το λόγο έχει διπλότυπο βιβλίο, κρατεί τακτικά τα βιβλία εσόδων εξόδων, βιβλίο της περιουσίας της Εταιρίας, που όλα είναι μονογεγραμμένα από τον εκάστοτε Πρόεδρο. Δεν μπορεί να ενεργήσει καμία πληρωμή χωρίς ένταλμα υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο, είναι δε προσωπικά υπεύθυνος για όσα η Εταιρία του έχει εμπιστευθεί, καθώς και για τις συνδρομές των μελών, των οποίων την καθυστέρηση θα πρέπει να αναγγείλει στον Γενικό Γραμματέα εγγράφως πριν το τέλος Δεκεμβρίου. Ο Ταμίας μπορεί να προβεί μόνο στην πληρωμή των δαπανών που έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισμό ή έχουν ορισθεί με πρόσθετες πιστώσεις. Αν τα χρήματα της Εταιρίας, που βρίσκονται στα χέρια του Ταμία υπερβούν τις τρέχουσες ανάγκες της, ο Ταμίας υποχρεούται να το ανακοινώσει εγγράφως στον Πρόεδρο, ο οποίος προκαλεί απόφαση του Δ.Σ. για τον σκοπιμότερο, κάθε φορά, τρόπο κατάθεσης αυτών αυτούσιων ή σε χρεόγραφα εθνικών δανείων και για τον τρόπο της εκάστοτε ανάληψης χρηματικών καταθέσεων. Ο Ταμίας οφείλει να συμμορφωθεί με αυτήν την απόφαση και είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε παράλειψη της διάταξης αυτού του εδάφιου και υποχρεούται σε πληρωμή της ζημίας που τυχόν θα προκληθεί από την παράλειψη αυτή.

Η Εταιρία τηρεί τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο κατατίθεται υποχρεωτικά κάθε ταμειακό υπόλοιπο, που υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

Άρθρο 20

Το διαχειριστικό έτος ξεκινά την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά για το πρώτο διαχειριστικό έτος ξεκινά από την νόμιμη ίδρυση της Εταιρίας και λήγει την 28η Φεβρουαρίου 1987.

Ο Ταμίας, σε συνεδρίαση του Δ.Σ., στο τέλος κάθε έτους και πριν την σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αναφέρει στο Δ.Σ. την κατάσταση του Ταμείου και υποβάλλει συγχρόνως τον απολογισμό του προηγούμενου έτους και τον προϋπολογισμό του αρχόμενου έτους για να εγκριθεί.

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της Εταιρίας, που αναφέρεται σε όλα τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και στις πηγές τους και στις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, διενεργείται κάθε έτος από την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Ο Προϋπολογισμός – Απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται υποχρεωτικά προς έγκριση στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του μηνός Ιανουαρίου. Ο Ταμίας υπόκειται σε έλεγχο και κάθε τρίμηνο, εάν το Δ.Σ. το θεωρήσει αναγκαίο, από Εξελεγκτική Επιτροπή, που αποτελείται από μέλη του και η οποία ορίζεται από το Δ.Σ..

Άρθρο 21

Η Εταιρία αποφασίζει για την έκδοση περιοδικού με τον τίτλο «Υπέρταση». Στο περιοδικό αυτό δημοσιεύονται: α) άρθρα της συντακτικής επιτροπής, β) ενημερωτικά άρθρα, γ) περιλήψεις και συμπεράσματα από διεθνή συνέδρια και συμπόσια και περιλήψεις από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και από άλλη ύλη, κατά την κρίση του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου. Το περιοδικό αποτελεί περιουσία της Εταιρίας. Οικονομικώς υπάγεται σε αυτήν και επιστημονικώς διευθύνεται από εξαμελή Συντακτική Επιτροπή. Από τα μέλη της Επιτροπής αυτής, ο ένας είναι Διευθυντής Συντάξεως και δύο υπεύθυνοι Συντάξεως, από τους οποίους ο ένας είναι από την Αθήνα ενώ ο άλλος τη Θεσσαλονίκη. Η Συντακτική Επιτροπή ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Της Συντακτικής Επιτροπής προεδρεύει ο εκάστοτε Πρόεδρος του Δ.Σ.. Η θητεία της Συντακτικής Επιτροπής είναι πενταετής. Το περιοδικό της Εταιρίας εκδίδεται στη Θεσσαλονίκη. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αλλάξει η πόλη έκδοσης του περιοδικού.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 22

Η Εταιρία μπορεί να πραγματοποιεί επιστημονικές συνεδρίες, οι οποίες μπορούν να προκληθούν με απόφαση του Δ.Σ., ανάλογα με τον αριθμό των ανακοινώσεων. Ο τόπος της πραγματοποίησης των επιστημονικών συνεδριάσεων καθορίζεται από το Δ.Σ.

Άρθρο 23

Η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρίας συγκαλείται εντός των μηνών Μαρτίου ή Απριλίου, κατά τη διάρκεια επιστημονικής εκδήλωσης της εταιρίας (Συνεδρίου ή Συμποσίου). Κατά τη διάρκεια αυτής η Γενική Συνέλευση ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους και συζητεί για κάθε θέμα μείζονος σπουδαιότητας της Εταιρίας.

Η πρόσκληση για σύννομη σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης προϋποθέτει την αποστολή πρόσκλησης από το Δ.Σ. σε όλα τα μέλη της Εταιρίας, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τον ορισθέντα χρόνο της Γενικής Συνέλευσης. Στην πρόσκληση θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος και ο τόπος της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα προς συζήτηση. Η πρόσκληση αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail), στα μέλη που θα δηλώσουν εγκαίρως τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις στον Γραμματέα του Δ.Σ.

Οι Γενικές Συνελεύσεις βρίσκονται σε απαρτία εάν είναι παρόντα το 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των ταμειακώς εντάξει μελών. Εάν οι παριστάμενοι είναι λιγότεροι γίνεται νέα Γενική Συνέλευση εντός οκτώ ημερών, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία οσαδήποτε μέλη κι αν είναι παρόντα, όχι όμως λιγότερα των δέκα πέντε (15).

Άρθρο 24

Η Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρίας αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση της Εταιρίας. Για τη λήψη απόφασης επί των παραπάνω θεμάτων, αξιώνεται η παρουσία του 1/2 των μελών της Εταιρίας και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Άρθρο 25

Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από τον Πρόεδρο για τη συζήτηση ορισμένων θεμάτων, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. ή ύστερα από έγγραφη αίτηση του 1/20 των μελών που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους και για ορισμένα μόνο θέματα.

Στα δελτία πρόσκλησης πρέπει να σημειώνονται επακριβώς τα θέματα, τα οποία, και μόνο αυτά, θα συζητήσει η Συνέλευση. Οι έκτακτες Συνελεύσεις συγκαλούνται επίσης για χορήγηση έκτακτων πιστώσεων ή προς συμπληρωματική εκλογή, όταν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. κατέστη, για διάφορους λόγους, μικρότερος των πέντε.

Άρθρο 26

Η Εταιρία θεωρείται σε απαρτία, για μεν τις καθαρά επιστημονικές συνεδριάσεις όποιος και να είναι ο αριθμός των παρόντων τακτικών μελών, που όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 10, αλλά για όλα τα άλλα ζητήματα, για τα οποία πρέπει να αποφασίσει η Εταιρία, απαιτείται η παρουσία του 1/3 των τακτικών μελών, που θα είναι ταμιακώς εντάξει.

Άρθρο 27

Η παραδοχή ή η απόρριψη πρότασης και, εν γένει, η λήψη απόφασης από την Γενική Συνέλευση γίνεται είτε δι’ ανατάσεως, είτε με ονομαστική κλήση, είτε με ψηφοφορία, ενώ η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των παρόντων. Κάθε όμως ψηφοφορία που αφορά ζητήματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση, έγκριση, λογοδοσία και προσωπικά -εν γένει- ζητήματα, θα πρέπει να είναι μυστική.

Οποιαδήποτε πρόταση απορριφθεί δεν μπορεί να υποβληθεί εκ νέου σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους. Εκείνοι που αρνούνται να ψηφίσουν και τα λευκά ψηφοδέλτια δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του αριθμού των ψηφισάντων.

Άρθρο 28

Οι προσκλήσεις για τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις προϋποθέτουν την αποστολή πρόσκλησης από το Δ.Σ. σε όλα τα μέλη της Εταιρίας, τουλάχιστον τέσσερις (4) ημέρες πριν τον ορισθέντα χρόνο της Γενικής Συνέλευσης. Στην πρόσκληση θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος και ο τόπος της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα προς συζήτηση. Η πρόσκληση αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail), στα μέλη που θα δηλώσουν εγκαίρως τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις στον Γραμματέα του Δ.Σ.

Η σειρά των θεμάτων που συζητούνται κατά τη Συνεδρίαση καθορίζεται από τον Πρόεδρο.

Ο Πρόεδρος ειδοποιεί, 2-3 λεπτά πριν τη λήξη του χρόνου, τον ομιλητή και, στις περιπτώσεις που η ομιλία παρατείνεται, δικαιούται να διακόψει κατά την κρίση του την ομιλία. Ο Πρόεδρος επίσης δικαιούται να διακόψει τον ομιλητή σε οποιαδήποτε περίπτωση, κατά την οποία εκείνος κρίνει ότι ο ομιλητής ξεφεύγει από το θέμα του.

Άρθρο 29

Οι υπό ανάπτυξη ανακοινώσεις ή διαλέξεις, υποβάλλονται στην Γραμματεία, με τη δήλωση εκείνου που ανακοινώνει ότι δεν έχουν ήδη ανακοινωθεί σε άλλη Εταιρία. Το Δ.Σ. ελέγχει τις εργασίες προς ανακοίνωση και απορρίπτει όσες θεωρεί ότι δεν είναι κατάλληλες προς ανακοίνωση, με την σύσταση διόρθωσης και επανυποβολής. Κάθε μέλος της Εταιρίας μπορεί να λάβει γνώση του περιεχομένου της ανακοίνωσης ή της διάλεξης. Απαγορεύεται η ανακοίνωση που έχει υποβληθεί στην Εταιρία να αλλάξει μορφή σε σχέση με εκείνη που κατατέθηκε, ενώ ο Πρόεδρος υποχρεούται να απαγορεύει κάθε τροποποίηση του υποβληθέντος πρωτοτύπου της εργασίας κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης ενώπιον των μελών της Εταιρίας.

Εκτός από τα μέλη, μπορεί, ύστερα από άδεια του ΔΣ, να επιτραπεί και σε επιστήμονα μη μέλος η ανακοίνωση ή η επίδειξη θέματος, που έχει σχέση με κάποιο κλάδο της Ιατρικής.

Άρθρο 30

Η Εταιρία μπορεί να καθορίζει ηθικά και υλικά έπαθλα για πρωτότυπες εργασίες ή έρευνες. Το χρηματικό ποσό θα καθορίζεται κατά την κρίση του Δ.Σ. Επίσης το Δ.Σ. μπορεί να χρηματοδοτεί, ανάλογα με την κρίση του και τις υφιστάμενες χρηματικής δυνατότητες της Εταιρίας, πρωτότυπες έρευνες και έρευνες γενικού ενδιαφέροντος, σχετικού με τις στοχεύσεις της Εταιρίας.

ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 31

Οι πόροι της Εταιρίας αποτελούνται από :

 • α) το δικαίωμα εγγραφής των μελών της,
 • β) τις δωρεές, εράνους και συνδρομές των μελών της,
 • γ) πάσης φύσης οικονομικές ενισχύσεις και
 • δ) τις εισπράξεις από εορτές, παραστάσεις και εν γένει δημόσιες εμφανίσεις που οργανώνονται από την Επιτροπή.

Τα μέλη καταβάλουν υποχρεωτικά στην Εταιρία:

 • α) Δικαίωμα εγγραφής εφ’ άπαξ τριάντα (30) ευρώ και
 • β) ετήσια συνδρομή τριάντα (30) ευρώ.

  Κάθε νέο Δ.Σ. έχει το δικαίωμα αναπροσαρμογής του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής
  Πόρους επίσης συνιστούν οι εκάστοτε έκτακτες υποχρεώσεις και εισφορές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας για την επιτυχία του σκοπού της Εταιρίας. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα αυξομειώσεως τόσο του ποσού δικαιώματος εγγραφής όσο και του ποσού της ετήσιας συνδρομής, κατά την κρίση του. Η τρίμηνη καθυστέρηση οποιασδήποτε από τις παραπάνω συνδρομές του παρόντος άρθρου, στερεί στα μέλη το δικαίωμα ψήφου και της συμμετοχής τους στις Γενικές Συνελεύσεις. Σε περίπτωση πληρωμής τους πριν τη Γενική Συνέλευση, τα δικαιώματα αυτά επανακτώνται.

ΠΕΡΙ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Άρθρο 32

Η Εταιρία ανακηρύσσει μεγάλους ευεργέτες, ευεργέτες και δωρητές, ως εξής:

 • α) Μεγάλος ευεργέτης ανακηρύσσεται εκείνος που προσφέρει υπέρ της Εταιρίας ποσό τουλάχιστον εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ή πράγμα (κινητό ή ακίνητο) ανάλογης αξίας,
 • β) Ευεργέτης ανακηρύσσεται εκείνος που προσφέρει υπέρ της Εταιρίας χρηματικό ποσό τουλάχιστον εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ ή πράγμα (κινητό ή ακίνητο) ανάλογης αξίας και
 • γ) Δωρητής ευεργέτης ανακηρύσσεται εκείνος που προσφέρει υπέρ της Εταιρίας ποσό τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ή πράγμα (κινητό ή ακίνητο) ανάλογης αξίας.

  Τα παραπάνω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ., που θα πρέπει να λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον έξι (6) μελών του.

Άρθρο 33

Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας η περιουσία της θα περιέλθει στο Ίδρυμα που προβλέπεται από το άρθρο 3 περ. η του παρόντος καταστατικού ή σε περίπτωση που δεν θα έχει συσταθεί ακόμη, σε φορέα που υπηρετεί την αντιμετώπιση της Υπέρτασης.

Άρθρο 34

Ό, τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, θεωρείται ότι ρυθμίζεται από τα σχετικά άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, του Εισαγωγικού Νόμου και των υπόλοιπων ισχυόντων νόμων περί Σωματείων.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2010

Ενημερωθείτε για τα Νέα της ΕΕΥ

Εγγραφείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

Ευχαριστούμε τους Χορηγούς της Ιστοσελίδας μας

Astrazeneca
Βιανέξ
Bayer
La Guidoti
Innovis
Menarini Hellas
Servier
Uni Farma
Viatris
Win Medica